There was an error in this gadget

Wednesday, September 1, 2010

NOTA - NOTA PENTING PERDAGANGAN TINGKATAN 4 (BAB 6 PEMILIKAN PERNIAGAAN)

BAB 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN

CARA MEMULAKAN PERNIAGAAN

- Memulakan sendiri
- Mengambil alih
- Warisan
- Francais
- Diundang

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN APABILA MEMULAKAN PERNIAGAAN

- Minat, pengetahuan dan pengalaman
- Modal
-Jenis dan pemilikan perniagaan
-Undang-undang dan peraturan
-Lokasi
-Sumber bekalan
-Persaingan

PENGENDALIAN PERNIAGAANAspek Pengendalian Keterangan

Pengendalian Stok

 • Mendapatkan bekalan stok

• Memeriksa dan merekod stok

• Menyimpan dan mengawal stok

• Memperaga stok

• Merekod stok

Pengurusan Kewangan

 • Menyimpan rekod perakaunan

• Menganalisis prestasi perniagaan

• Mengambil tindakan susulan

Pengurusan Sumber Manusia

• Meningkatkan kecekapan pekerja

• Menjaga kebajikan pekerja

• Mewujudkan hubungan yang baik

• Mematuhi undang-undang

Pengurusan Pelanggan

• Mengenal pasti jenis pelanggan

• Mengetahui sifat pelanggan

• Mengetahui cara melayan pelanggan

Pengurusan Masa

• Menyediakan jadual kerja

Pengurusan Risiko

 • Mengenalpasti jenis-jenis risiko

Pengurusan Maklumat

 • Maklumat perlu disimpan, dianalisis dan disebar

JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN


JENIS MILIKAN PERNIAGAAN DAN CIRI-CIRI PEMILIKAN PERNIAGAAN

Milikan Tunggal

 - Dimiliki oleh seorang individu

- Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman

- Diurus sendiri oleh pemilik

- Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

- Liabiliti tidak terhad

- Segala untung rugi ditanggung sendiri

- Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan

Perkongsian

- Ahli terdiri dari 2-20 orang

- Modal diperolehi melalui sumbangan rakan kongsi

- Diuruskan oleh rakan kongsi aktif

- Ditubuhkan dibawah Akta Perkongsian 1961

- Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad

- Agihan keuntungan mengikut nisbah yang telah ditetapkan

- Cukai pendapatan berdasarkan cukai pendapatan perseorangan

Syarikat Sendirian Berhad

- Bilangan ahli terdiri dari 2-50 orang

- Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya

- Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965

- Liabiliti terhad

- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik

- Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan

- Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen

- Cukai berdasarkan cukai syarikat

Syarikat Awam Berhad

- Bilangan ahli terdiri dari 2 hingga tidak terhad

- Modal daripada jualan syer kepada orang awam

- Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965

- Liabiliti terhad

- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik

- Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan

- Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen

- Cukai berdasarkan cukai syarikat

- Tertakluk kepada kawalan dan seliaan Pendaftar Syarikat

Koperasi

- Bilangan minimum 100 orang dan tiada had maksimum

- Modal diperolehi dari jualan syer kepada ahli

- Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993

- Liabiliti terhad

- Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik

- Keuntungan diagihkan dalam bentuk lebihan

- Tidak dikenakan cukai

Perbadanan Awam

 - Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan

- Modal disumbang oleh kerajaan

- Liabiliti tidak terhad

- Diuruskan oleh majlis yang dilantik oleh menteri kabinet

- Tidak dikenakan cukai

No comments:

Post a Comment